คลังสื่อการศึกษา สพป.น่าน 1

สื่อ PhET


PhET

สร้างพื้นที่

PhET

ทำให้สมดุล

PhET

ลูกโป่งและไฟฟ้าสถิตย์

PhET

แสงที่หักเห

PhET

สร้างอะตอม

PhET

ประจุและสนาม

PhET

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

PhET

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

PhET

การมองแสงสี

PhET

ความหนาแน่น

PhET

การแพร่

PhET

การเปลี่ยนแปลงพลังงาน

PhET

กฏของฟาราเดย์

PhET

แรงและการเคลื่อนที่

PhET

แรงเสียดทาน

PhET

ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต

PhET

สมบัติของแก๊ส

PhET

แรงโน้มถ่วง

PhET

กฎของฮุค

PhET

มวลและสปริง

PhET

โมเลกุลและแสง

PhET

กฎของโอห์ม

PhET

ค่า Ph

PhET

การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไทล์

PhET

เล่นกับสัดส่วน

PhET

ความต้านทาน

PhET

สถานะของสาร

PhET

แรงดันในของเหลว

PhET

การรวมเวคเตอร์

PhET

การแทรกสอดของคลื่น

PhET

คลื่นเบื้องต้น