หลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

หลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี


การจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV และ DLIT

การจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV และ DLIT

โดย นายสุวิทย์ ผูกจิต

การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

โดย นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

โดย นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Foxit Reader

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Foxit Reader

โดย นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

การสร้างโปรแกรมเกมการศึกษาแบบตอบคำถามสองตัวเลือกด้วย ABGame

การสร้างโปรแกรมเกมการศึกษาแบบตอบคำถามสองตัวเลือกด้วย ABGame

โดย นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

การสร้างสื่อ Learning Object แบบ Flash Card

การสร้างสื่อ Learning Object แบบ Flash Card

โดย นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

สร้างบทเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ด้วย Google Forms

สร้างบทเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ด้วย Google Forms

โดย นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

การสร้างสื่อวีดีโอประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วย Clipchamp เบื้องต้น

การสร้างสื่อวีดีโอประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วย Clipchamp เบื้องต้น

โดย นางสาวกฤษฎาภรณ์ ป้อฝั้น

สร้างเกมตอบคำถามออนไลน์อย่างง่ายด้วย Blooket

สร้างเกมตอบคำถามออนไลน์อย่างง่ายด้วย Blooket

โดย นายชนาธร เหมือนโพธิ์

การสร้างบอร์ดเกมด้วย Quizwhizzer

การสร้างบอร์ดเกมด้วย Quizwhizzer

โดย นายกิตติศักดิ์ โนกัน

การสร้างเกมการศึกษาด้วย WORDWALL

การสร้างเกมการศึกษาด้วย WORDWALL

โดย นางวัลยา ดีสีใส

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel บริหารจัดการชั้นเรียน

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel บริหารจัดการชั้นเรียน

โดย นางสาวดวงดาว เดชเสน

วิทยาการคำนวณสำหรับครูปฐมวัย

วิทยาการคำนวณสำหรับครูปฐมวัย

โดย นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

โดย นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล

การสร้างเกมการศึกษาด้วย MS PowerPoint

การสร้างเกมการศึกษาด้วย MS PowerPoint

โดย นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล


เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี


หลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุกด้านและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในทุกเรื่องของมนุษย์อย่างชัดเจน ไม่เว้นแม้แต่ด้านการศึกษาที่เทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน การรู้และเข้าใจการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักการศึกษา