ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2