แนะนำ สื่อสำหรับการเรียนการสอน

ศูนย์เกมการศึกษา
Eng24

DLTV 62
OBECLP

DLTV 63
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบ DLTV แบบพับครึ่ง
โปรแกรมสร้าง qrcode เชื่อมโยงสื่อออนไลน์

แนะนำ คู่มือพัฒนาสื่อการศึกษา

คู่มือการสร้าง QR CODE เชื่อมโยงสื่อด้วยโปรแกรมแบบออนไลน์

คู่มือการสร้างแบบสื่อทำมือด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป

คู่มือการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Foxit Reader